تبلیغات
✰LOVE*SELENA✰ - پست قالب ها


✰LOVE*SELENA✰

yes selena gomez

قالب خرسی

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<!-.-.-Design By : Night-Skin.Com-.-.->
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">
      <META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
      <meta name="copyright" content="© Night Skin, www.night-skin.com">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
      <meta name="designer" content="NIGHT-SKIN  | http://night-skin.com" />

      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
      <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
<!-.-.-Design By : Night-Skin.Com-.-.->

<STYLE>
body {
 BACKGROUND: #f7eeef url('http://night-skin.com/pic2/144-150/150/150.jpg') no-repeat top center;
}

 

.BlogTitle{Color:white;font-family: Arial; font-size: 18pt; font-weight: bold;padding-top : 30px;padding-right: 60px;padding-bottom: 15px}
.BlogTitle A:link {Color:white;text-decoration: none;}
.BlogTitle A:visited {Color:white;text-decoration: none;}
.BlogTitle A:hover {Color:white;text-decoration: none;}

.BlogSubTitle{color:#F5F5F5 ;font-family: Bailey;font-size: 9pt;padding-bottom: 6px;padding-right: 80px}
.PostTitle{font-size: 9pt;font-family: Tahoma; font-weight: bold ;color:#805457;padding-top: 6px; padding-bottom: 2px;}
.PostTitle A:link {color:#805457;text-decoration: none;}
.PostTitle A:visited {color:#805457;text-decoration: none;}
.PostTitle A:hover {color:#9c202b;text-decoration: none;}

.PostBody {padding-right: 5px ;font-size: 9pt;font-family: Tahoma;color:#353535;padding-top: 1px; padding-bottom: 2px;;line-height:1.5em;float:right;width:520px;margin:0 auto;overflow:hidden}
.PostBody A:link{color:#2D7D2A;text-decoration: none;}
.PostBody A:visited {color:#F18901;text-decoration: none;}
.PostBody A:hover{color:#6B1500;text-decoration: none;}
.postdesc {font-size: 7pt;font-family: Tahoma;color:#195A8C;padding-bottom: 10px}
.postdesc A:link{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;color:#805457}
.postdesc A:visited{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;color:#805457}
.postdesc A:hover{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;color:#9c202b}

.Sidebar{line-height: 150%;width: 240px;float:left;padding-left:40px;text-align: right;direction: rtl;}


A:link {color:#805457;text-decoration: none;}
A:visited {color:#805457;text-decoration: none;}
A:hover {color:#9c202b;text-decoration: none;}
</style>
<script  language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
   for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
   {
        if (BlogComments[i]==lngPostid)
        intCount=BlogComments[i+1] ;
   }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="Comments ";
    if ( intCount==0)  strResult="Comment ";
    if ( intCount==1)  strResult="One Comment ";
    if ( intCount>1)  strResult=intCount + " Comment " ;
 
  strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
  window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}

</script>

</head>

<center>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <br><br> <font style="font-family: Tahoma;font-size: 9pt">
<b><a href="<-BlogUrl->"><font color="#9c202b"> Blog </font> </a><font color="#927a6d"> </a> | <a href="<-BlogProfileLink->"><font color="9c202b">Profile</font> </a> | <a href="archive.aspx"><font color="#9c202b"> Archive </font> </a><font color="#927a6d"> </a> | <a href="mailto:"><font color="#9c202b">  Email
</font> </a></a> | <a href="http://night-skin.com"><font color="#9c202b">Design by</font> </a></a> | <a href="/posts/"><font color="#9c202b">Name Of Posts</font> </a></a><font> </a></a> </b>

<body topmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0" style="background-color: #f7eeef">
<div align="center">
<div class="Header" align="right" style="width: 900px; height: 100px" >
<center>
<b><br><font color="#805457"><font style="font:tahoma;"font-size: 10pt"><br><-BlogTitle-></b><br>
<div style="font:tahoma; font-size:10px; "><font style="font-size: 8pt;font-family: Tahoma"><-BlogDescription->

<div align="right">
 <table border="0" width="430" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table1" height="636">
  <tr>
   <td valign="top">
<div style="float:right;width:520px;text-align:right;padding-right:30px;text-direction:rtl; height:171px" dir="rtl">
<div style="padding:20px"></div>
 <BLOGFA>
 <a name="<-PostId->"></a>
 <div class="posttitle">
  <p style="margin-right: 10px"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
   <div class="postbody" >
 <p style="margin-right: 10px"><font style="font-size: 8pt"><-PostContent-></font><BlogExtendedPost><br><font color="#808080"><a href="<-PostLink->">
  <font color="#F72E00">ادامه مطلب</font></a></BlogExtendedPost></div>
 <div class="postdesc">
  <p style="margin-right: 10px" dir="rtl">
  <font color="#5C5C5C"></font></a><font color="#5C5C5C">
                                  <div id=postdesc><a href="<-PostLink->">+</a>نوشته شده در <-PostDate->ساعت<-PostTime->توسط <-PostAuthor-> | <BlogComment><span dir="rtl" > 

 <BlogComment>
    |
    </font>
    <span dir="rtl" >
       <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>   
       </span>
        </BlogComment>
      <p style="margin-right: 10px; text-align:center" dir="rtl">
  <BlogComment>
   <img border="0" src="http://night-skin.com/pic/81/safdf.gif"</BlogComment></div>


 </BLOGFA>


</td>   
<td width="200"></td>  
<td valign="top" width="170" style="border-left:0px dashed #000000; ">   
  <div class="links" align="center">
<!-.-.-Design By : Night-Skin.Com-.-.->
<div id="c0" style="position:absolute;left:30px;top:450px; z-index:2; height:262px; width:132px">
<h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#9c202b">About</font><font color="#0066CC"> </font><font color="#808080"></h3>
    <BlogProfile>
   <div style="padding-bottom:7px;text-align: justify"  >
      <BlogPhoto>
       <div style="padding-bottom:7px;text-align:right" >
          <img src="<-BlogPhotoLink->"
 align="middle" ></div>
      </BlogPhoto>
   </font><font color="#8E8686">
   <p style="text-align: right; line-height:100%; margin-top:0; margin-bottom:0">
    </p>
   <p style="text-align: right; line-height:100%; margin-top:0; margin-bottom:0"> <font style="font-size: 8pt">
   <-BlogAbout-></p>
      </font><font color="#808080">
       <hr color="#927a6d" size="0" align="right"  >

   
     </BlogProfile>
 
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
                 <div align="center"> 


  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#9c202b">Archives</font><font color="#0066CC"> </font><font color="#808080"></h3>
  </p><font style="font-size: 8pt">
  <span dir="ltr">
  <BlogArchive><font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-ArchiveLink->" style="text-decoration: none"><-ArchiveTitle-></a></span></font><span dir="ltr"><br>
  </span>
  </BlogArchive>
  <br>
  <BlogAuthorsBlock>
<hr color="#927a6d" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#9c202b">Authors</font><font color="#0066CC"></h3>
  </font><font color="#808080">
  </p>
    <BlogAuthors>
<font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-AuthorLink->" style="text-decoration: none"   ><-AuthorName-></a></font><br>
    </BlogAuthors>
  <br>
  </BlogAuthorsBlock>
    <hr color="#927a6d" size="1" align="right"  >

  <BlogLinksBlock>

  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#9c202b">Links</font><font color="#0066CC"></h3>
  </font><font color="#808080">
  <p>
<BlogLinks><font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-LinkUrl->" target="_blank" style="text-decoration: none"><-LinkTitle-></a><br>
  </BlogLinks>
     </font>
  </BlogLinksBlock>
  
      <BlogLinksBlock> 
<br>
<hr color="#927a6d" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#9c202b">Specific</font><font color="#0066CC"></h3>
<br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://night-skin.com/blogcode" target="_blank">بلاگ کد</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://night-skin.com/pn" target="_blank">فتو نایت</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://night-skin.com/up" target="_blank">آپلود عکس</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://night-skin.com/gn" target="_blank">گالری عکس</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://night-skin.com/light" target="_blank">کد موسیقی لایت</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://night-skin.com" target="_blank">قالب های نایت اسکین</a>
<br>
  <BlogLinkDumpBlock>
<hr color="#927a6d" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#9c202b">LinkDump </font><font color="#808080"></h3>
  <p>
  <font style="font-size: 8pt">
<BlogLinkDump><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br></BlogLinkDump>
<br>
  <br>
     </font>
  </BlogLinkDumpBlock> 

 

  <BlogCategoriesBlock>
<hr color="#927a6d" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#9c202b">Categories </font><font color="#808080"></h3>
  <p>
   <BlogCategories><font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-CategoryLink->" style="text-decoration: none"   ><-CategoryName-></a><br>
  </BlogCategories>
  <br>
     </font>
  </BlogCategoriesBlock>

    <hr color="#927a6d" size="1" align="right"  >
<!..........>
 <div align=center >
 <font color="#9c202b">کاربران آنلاین: <script type="text/javascript" src="http://www.everycounter.com/on.php?d=<-BlogUrl->"></script>  <br>
    بازدیدها : <script type="text/javascript" src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->"></font></script>

<!..........>

  <hr color="#927a6d" size="1" align="right"  >
<div align=center >
     <a href="http://night-skin.com"target="_blank">Design by : Night Skin</font></a></span></font><span lang="en-us"><br><br>
<div align=center >
  <a href="http://night-skin.com" target="_blank">
<IMG src="http://night-skin.com/img/logo2.gif" border="0" alt="" ></a>
<br>
 
</div><br>
        </div>
                   </p>
<div align="center"><br> <-BlogCustomHtml-> </div>
  </p>
<!-.-.-Design By : Night-Skin.Com-.-.->

</body>
</html>

___________

برای لیموبلاگ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالب دختر فقیر


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<!-.-.-Design By : Night-Skin.Com-.-.->
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">
      <META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
      <meta name="copyright" content="© Night Skin, www.night-skin.com">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
      <meta name="designer" content="NIGHT-SKIN  | http://night-skin.com" />

      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
      <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
<!-.-.-Design By : Night-Skin.Com-.-.->

<STYLE>
body {
 BACKGROUND: white url('http://night-skin.com/pic2/sery102/115.jpg') no-repeat top right;
}

body         { scrollbar-face-color: #000000; font-size: 12px;scrollbar-highlight-color:#505C6B; scrollbar-shadow-color: #000000; color: #ffffff; scrollbar-3dlight-color: #000000; line-height: 17px; scrollbar-arrow-color: #505C6B; scrollbar-track-color: #22272D; font-family: Tahoma; scrollbar-darkshadow-color: #000000; margin: 0px; padding: 0px;}

.BlogTitle{Color:white;font-family: Arial; font-size: 18pt; font-weight: bold;padding-top : 30px;padding-right: 60px;padding-bottom: 15px}
.BlogTitle A:link {Color:white;text-decoration: none;}
.BlogTitle A:visited {Color:white;text-decoration: none;}
.BlogTitle A:hover {Color:white;text-decoration: none;}

.BlogSubTitle{color:#F5F5F5 ;font-family: Bailey;font-size: 9pt;padding-bottom: 6px;padding-right: 80px}
.PostTitle{font-size: 9pt;font-family: Tahoma; font-weight: bold ;color:#195A8C;padding-top: 6px; padding-bottom: 2px;}
.PostTitle A:link {color:#9b9b9b;text-decoration: none;}
.PostTitle A:visited {color:#9b9b9b;text-decoration: none;}
.PostTitle A:hover {color:#5c4411;text-decoration: none;}

.PostBody {padding-right: 5px ;font-size: 9pt;font-family: Tahoma;color:#aaaaaa;padding-top: 1px; padding-bottom: 2px;;line-height:1.5em;float:right;width:520px;margin:0 auto;overflow:hidden}
.PostBody A:link{color:#2D7D2A;text-decoration: none;}
.PostBody A:visited {color:#F18901;text-decoration: none;}
.PostBody A:hover{color:#6B1500;text-decoration: none;}
.postdesc {font-size: 7pt;font-family: Tahoma;color:#9b9b9b;padding-bottom: 10px}
.postdesc A:link{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;color:#9b9b9b}
.postdesc A:visited{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;color:#9b9b9b}
.postdesc A:hover{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;color:#5c4411}

.Sidebar{line-height: 150%;width: 240px;float:left;padding-left:40px;text-align: right;direction: rtl;}


A:link {color:#7f7a63;text-decoration: none;}
A:visited {color:#7f7a63;text-decoration: none;}
A:hover {color:#5c4411;text-decoration: none;}
</style>
<script  language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
   for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
   {
        if (BlogComments[i]==lngPostid)
        intCount=BlogComments[i+1] ;
   }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="Comments ";
    if ( intCount==0)  strResult="Comment ";
    if ( intCount==1)  strResult="One Comment ";
    if ( intCount>1)  strResult=intCount + " Comment " ;
 
  strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
  window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}

</script>

</head>

<body topmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0" style="background-color: #000000">
<div align="center">
<div class="Header" align="right" style="width: 900px; height: 100px" >
<center>
<b><br><font color="#c4c4c4"><font style="font:tahoma;"font-size: 12pt"><br><-BlogTitle-></b><br>
<div style="font:tahoma; font-size:10px; "><font style="font-size: 8pt;font-family: Tahoma"><-BlogDescription->

<div align="right">
 <table border="0" width="430" align="left" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table1" height="636">
  <tr>
   <td valign="top">
<div style="float:right;width:520px;text-align:right;padding-right:30px;text-direction:rtl; height:171px" dir="rtl">
<div style="padding:10px"></div>
 <BLOGFA>
 <a name="<-PostId->"></a>
 <div class="posttitle">
  <p style="margin-right: 10px"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
   <div class="postbody" >
 <p style="margin-right: 10px"><font style="font-size: 8pt"><-PostContent-></font><BlogExtendedPost><br><font color="#808080"><a href="<-PostLink->">
  <font color="#F72E00">ادامه مطلب</font></a></BlogExtendedPost></div>
 <div class="postdesc">
  <p style="margin-right: 10px" dir="rtl">
  <font color="#9b9b9b"></font></a><font color="#9b9b9b">
                                  <div id=postdesc><a href="<-PostLink->">+</a>نوشته شده در <-PostDate->ساعت<-PostTime->توسط <-PostAuthor-> | <BlogComment><span dir="rtl" > 

 <BlogComment>
    |
    </font>
    <span dir="rtl" >
       <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>   
       </span>
        </BlogComment>
      <p style="margin-right: 10px; text-align:center" dir="rtl">
  <BlogComment>
   <img border="0" src="http://night-skin.com/pic/81/safdf.gif"</BlogComment></div>


 </BLOGFA>


</td>   
<td width="200"></td>  
<td valign="top" width="170" style="border-left:0px dashed #000000; ">   
  <div class="links" align="center">
<!-.-.-Design By : Night-Skin.Com-.-.->
<div id="c0" style="position:absolute;left:780px;top:650px; z-index:2; height:262px; width:132px">
<h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#a1a1a1">About</font><font color="#0066CC"> </font><font color="#808080"></h3>
    <BlogProfile>
   <div style="padding-bottom:7px;text-align: justify"  >
      <BlogPhoto>
       <div style="padding-bottom:7px;text-align:right" >
          <img src="<-BlogPhotoLink->"
 align="middle" ></div>
      </BlogPhoto>
   </font><font color="#7f7a63">
   <p style="text-align: right; line-height:100%; margin-top:0; margin-bottom:0">
    </p>
   <p style="text-align: right; line-height:100%; margin-top:0; margin-bottom:0"> <font style="font-size: 8pt">
   <-BlogAbout-></p>
      </font><font color="#808080">
       <hr color="#727272" size="0" align="right"  >

   
     </BlogProfile>
 
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
                  <right> 
 <h3><font style="font-size: 8pt"><a href="<-BlogUrl->">Home</a></font><br>
  <font color="#a1a1a1">
  <font style="font-size: 8pt"><a href="mailto:<-BlogEmail->">Email</a></font><br>
 <font style="font-size: 8pt"><a href="http://night-skin.com">Night Skin</a></font></h3>
  
      </font>
  <hr color="#727272" size="1" align="right"  >

  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#a1a1a1">Archives</font><font color="#0066CC"> </font><font color="#808080"></h3>
  </p><font style="font-size: 8pt">
  <span dir="ltr">
  <BlogArchive><font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-ArchiveLink->" style="text-decoration: none"><-ArchiveTitle-></a></span></font><span dir="ltr"><br>
  </span>
  </BlogArchive>
  <br>
  <BlogAuthorsBlock>
<hr color="#727272" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#a1a1a1">Authors</font><font color="#0066CC"></h3>
  </font><font color="#808080">
  </p>
    <BlogAuthors>
<font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-AuthorLink->" style="text-decoration: none"   ><-AuthorName-></a></font><br>
    </BlogAuthors>
  <br>
  </BlogAuthorsBlock>
    <hr color="#727272" size="1" align="right"  >

  <BlogLinksBlock>

  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#a1a1a1">Links</font><font color="#0066CC"></h3>
  </font><font color="#808080">
  <p>
<BlogLinks><font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-LinkUrl->" target="_blank" style="text-decoration: none"><-LinkTitle-></a><br>
  </BlogLinks>
     </font>
  </BlogLinksBlock>
  
      <BlogLinksBlock> 
<br>
<hr color="#727272" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#a1a1a1">Specific</font><font color="#0066CC"></h3>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://night-skin.com/pn" target="_blank">فتو نایت</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://night-skin.com/up" target="_blank">آپلود عکس</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://night-skin.com/gn" target="_blank">گالری عکس</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://night-skin.com/light" target="_blank">کد موسیقی لایت</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://night-skin.com" target="_blank">قالب های نایت اسکین</a>
<br><br>
  <BlogLinkDumpBlock>
<hr color="#727272" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#a1a1a1">LinkDump </font><font color="#808080"></h3>
  <p>
  <font style="font-size: 8pt">
<BlogLinkDump><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br></BlogLinkDump>
<br>
  <br>
     </font>
  </BlogLinkDumpBlock> 

 

  <BlogCategoriesBlock>
<hr color="#727272" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#a1a1a1">Categories </font><font color="#808080"></h3>
  <p>
   <BlogCategories><font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-CategoryLink->" style="text-decoration: none"   ><-CategoryName-></a><br>
  </BlogCategories>
  <br>
     </font>
  </BlogCategoriesBlock>

    <hr color="#727272" size="1" align="right"  >
<!..........>
 <div align=center >
 <font color="#7a91a0">کاربران آنلاین: <script type="text/javascript" src="http://www.everycounter.com/on.php?d=<-BlogUrl->"></script>  <br>
    بازدیدها : <script type="text/javascript" src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->"></font></script>

<!..........>

  <hr color="#727272" size="1" align="right"  >
<div align=center >
     <a href="http://night-skin.com"target="_blank">Design by : Night Skin</font></a></span></font><span lang="en-us">
<div align=center >
  <a href="http://night-skin.com" target="_blank">
<IMG src="http://night-skin.com/img/logo3.gif" border="0" alt="" ></a> 
<br>

</div><br>
        </div>
                   </p>
<div align="center"><br> <-BlogCustomHtml-> </div>
  </p>
<!-.-.-Design By : Night-Skin.Com-.-.->

</body>
</html>

________________________

برای لیمو بلاگ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ پنجشنبه 10 آذر 1390 ] [ 03:40 ب.ظ ] [ ✰LOVE*SELENA✰ ] نظرات      قالب ساز آنلاین